Privacy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Basisbibliotheek Bibliorura, hierna aan te duiden als de Bibliotheek Bibliorura.

Contactgegevens:
de Bibliotheek Bibliorura
Neerstraat 11 - 13
6041 KA Roermond
Tel.: 0475 - 519000
E-mail: info@bibliorura.nl
KVK: 41066130

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 29 mei 2024.

Bij de Bibliotheek Bibliorura verwerken we privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Dat doen we via ons uitleensysteem en via www.bibliorura.nl . Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Op basis van welke grondslagen verwerken we uw gegevens?
1. Toestemming
De Bibliotheek Bibliorura gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief als grondslag toestemming. Deze toestemming wordt gevraagd via de website waarbij de klant het e-mailadres kan invullen en een hokje kan aanvinken. Deze toestemming bewaart de Bibliotheek Bibliorura ter registratie. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

2. Overeenkomst
De Bibliotheek Bibliorura gebruikt voor het uitlenen van boeken of e-books een abonnement met een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een klant ingeschreven in het systeem, dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase.

3. Taak van algemeen belang
De Bibliotheek Bibliorura gebruikt voor de bibliotheekfuncties op grond van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij met welk doel, verzamelen, verwerken en gebruiken. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacywetgeving

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  1. wij, via deze privacyverklaring, duidelijk vermelden met welk doel wij persoonsgegevens verwerken;
  2. wij alleen persoonsgegevens opslaan die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  3. wij u vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, voordat wij dit doen;
  4. wij, ter bescherming, uw persoonsgegevens passend beveiligingen en dit ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  5. u het recht heeft uw persoonsgegevens op uw aanvraag in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u lid bent bij de bibliotheek, onze website gebruikt, geabonneerd bent op een van onze nieuwsbrieven, een contactformulier op de website invult, een toegangsbewijs koopt voor een van onze evenementen of gebruik maakt van het portaal ‘Mijn menu’, verkrijgen, verwerken en gebruiken wij bepaalde gegevens van u. Ook persoonsgegevens.

Wij bewaren, gebruiken en verwerken alleen de persoonsgegevens die u zelf aan ons geeft tijdens het gebruik van bovenstaande diensten. Bij opgaaf is dan ook duidelijk waarom ze aan ons worden verstrekt en worden ook alleen daarvoor gebruikt.

Onderstaande gegevens bewaren, gebruiken en verwerken we:

-    NAW-gegevens, met gekoppelde gebruikersnaam

-    Telefoonnummer

-    Factuuradres en betalingsgegevens

-    Emailadres

Registreren

Soms moet u zich bij ons eerst registreren, zoals bij 'Mijn menu'. Na registratie bewaart de Koninklijke bibliotheek de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Uw computer heeft de mogelijkheid om deze inloggegevens te onthouden, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Het is aan u of u gebruik maakt van deze optie.

Toegang tot uw gegevens

Via 'Mijn menu' heeft u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf uw informatie kunt beheren.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. *

Op de hoogte

Naast de informatie op onze website is het mogelijk dat we u op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

-    per e-mail

Natuurlijk kunt u ons ook volgen via diverse Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. Ook kunt u gebruik maken van de Social Media buttons op onze website.

Contactformulier

Via de website kunt u vragen stellen door middel van een contactformulier, waarbij u diverse gegevens invult. Omdat we graag antwoord geven op uw vraag hebben we verschillende velden verplicht gemaakt, zodat het antwoord zo goed en zo snel mogelijk gegeven kan worden. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief

Wij verzenden een digitale nieuwsbrief naar abonnees met informatie over onze producten en/of diensten. U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief wanneer u lid wordt van de bibliotheek of op een latere datum. Daarmee wordt uw e-mailadres met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Ook als niet-lid kunt u op de hoogte blijven van het nieuws van de bibliotheek en u abonneren op de nieuwsbrief.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

In eerste instantie worden uw gegevens niet met derden gedeeld. Wanneer we dit wel doen zijn er twee redenen.

Wettelijk

Ten eerste moeten wij, wettelijk gezien, gegevens overhandigen wanneer de autoriteiten daar een bevel voor geven. Op het moment dat wij de gegevens niet meer hebben of deze geanonimiseerd zijn is dit niet meer mogelijk. Wij kunnen geen gegevens terughalen.

Mochten wij een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst hebben dan kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Zo blijft onze omgeving veilig voor iedereen.

Optimale dienstverlening

Ten tweede houden wij onze dienstverlening optimaal door samen te werken met derden. Sommige partners zijn (mede)gevestigd buiten de EU. Wanneer u een reservering plaatst en het boek is niet beschikbaar binnen Bibliorura, dan kijken we daarbuiten. Op dat moment delen wij uw gegevens met een andere bibliotheek. Op deze manier wordt u optimaal geholpen. Ook software die wij gebruiken wordt geleverd door derden. Zoals wij in het eerste kopje aangaven zit het in onze basisprincipes (AVG Artikel 4) dat we van onze partners eisen dat zij uw persoonsgegevens passend beveiligen.

Websites van derden

Op onze website staan links naar andere websites, zoals wij ook vermeld staan op websites die niet van ons zijn. Het is goed om te weten dat deze privacyverklaring alleen van toepassing is op de Bibliotheek Bibliorura en www.bibliorura.nl.

Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van andere websites te lezen voor dat u daar gebruik van maakt.

Social Media

Op onze website ziet u buttons van Social Media. Hiermee kunt u onze content delen via uw eigen Social Media. Op dat moment vallen uw activiteiten onder de privacyverklaring van die betreffende organisaties. Wij slaan geen persoonsgegevens op van deze activiteit.

Beveiliging

Om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te vermijden zijn er verschillende beveiligingen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

-    Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

-    Wanneer u op onze website persoonsgegevens invoert, is er sprake van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL). Daarmee wordt alle  informatie tussen u en onze website afgeschermd.

Bewaartermijnen

Zolang u lid bent van de Bibliotheek bewaren wij uw persoonsgegevens als naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Dit is noodzakelijk om diensten die de Bibliotheek u als lid levert te kunnen uitvoeren. Hieruit voortvloeiende gegevens als uw leenhistorie bewaren wij maximaal 5 jaar. Financiële gegevens bewaren wij vanwege wettelijke verplichtingen 7 jaar.

Nadat u uitgeschreven bent als lid van de Bibliotheek bewaren wij uw persoonsgegevens en overige gegevens maximaal 2 jaar. Financiële gegevens bewaren wij vanwege wettelijke verplichtingen 7 jaar.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

We snappen dat u misschien vragen heeft. Neem daarom gerust contact met ons op wanneer u:

-    vragen heeft over onze privacyverklaring

-    uw gegevens wilt inzien*

-    uw gegevens wilt wijzigen*

-    een gegevensexport wilt ontvangen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken*

-    de verwerking van uw persoonsgegevens, door ons, wilt beperken*

*Wij zijn verplicht u te vragen om adequate identificatie.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Hiervoor verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

CBS

De bibliotheek levert persoonsgegevens van leden aan het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Doel van deze samenwerking is het verrijken van onze ledengegevens met CBS data. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening naar onze leden verbeteren en gerichter inzetten om nieuwe leden uit specifieke doelgroepen aan te trekken. Wij zijn met het CBS overeengekomen dat het CBS uw persoonsgegevens kan gebruiken in het kader van het landelijk onderzoek onder bibliotheekleden.

De persoonsgegevens die wij delen met het CBS zijn: geboortedatum / geslacht / laatste inschrijfdatum / ISIL-code van de basisbibliotheek waarvan men lid is / postcode / huisnummer en huisnummertoevoeging (indien van toepassing) / de werkelijke peildatum waarop de gegevenslevering betrekking heeft.

Het CBS gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om zodat ze goed beschermd zijn.
Meer informatie hierover kunt u lezen in de Privacyverklaring CBS.

Koninklijke Bibliotheek en single sign on

Bij de Bibliotheek Bibliorura kunnen verschillende soorten abonnementen worden afgesloten. Met de meeste abonnementen kan een bibliotheeklid ook gebruik maken van de online Bibliotheek, met toegang tot e-books en luisterboeken. De online Bibliotheek valt onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek.

Voor de toegang tot zowel de lokale als de online Bibliotheek wordt gebruik gemaakt van één landelijk inlogsysteem. Dit houdt in dat bibliotheekleden maar één gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebben om in te loggen op de website van de Bibliotheek Bibliorura en op de online Bibliotheek. Voor het verwerken van persoonsgegevens voor dit landelijke inlogsysteem zijn de Koninklijke Bibliotheek en de Bibliotheek Bibliorura gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

1. In het kader van het landelijk inlogsysteem worden door de Bibliotheek Bibliorura en de Koninklijke Bibliotheek de volgende persoonsgegevens verwerkt:
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- E-mailadres
- Gepseudonimiseerd uniek koppelnummer

2. De Bibliotheek Bibliorura wisselt op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit. Die gegevens maken het mogelijk dat de Koninklijke Bibliotheek u als lid van de Bibliotheek Bibliorura herkent en u registreert bij en/of gebruikt maakt van diensten van de online Bibliotheek waarvoor een lokaal lidmaatschap is vereist. Als u zich bijvoorbeeld registreert voor e-books en luisterboeken, dan worden deze lidmaatschapsgegevens automatisch gekoppeld aan uw registratie. De Koninklijke Bibliotheek verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring. De volgende gegevens worden met de Koninklijke Bibliotheek gedeeld:
- Geboortedatum (controlevraag)
- ISIL-code (aanduiding van de Bibliotheek Bibliorura)
- Lidmaatschapsnummer bij de Bibliotheek Bibliorura
- Pasnummer
- Rechten op toegang tot de online Bibliotheek

3. Als u zich heeft geregistreerd bij de online Bibliotheek voor het lenen van e-books, dan geeft de Koninklijke Bibliotheek dat door aan de Bibliotheek Bibliorura om in haar ledenadministratie te verwerken. Dat is nodig omdat de vergoeding voor het lenen van e-books is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die u aan de Bibliotheek Bibliorura betaalt. De Bibliotheek Bibliorura kan u daarmee van dienst zijn bij vragen over uw lidmaatschap, en u informeren over de verschillende abonnementsvormen en specifieke evenementen rondom e-books. Hiervoor worden de volgende gegevens door de Koninklijke Bibliotheek met de Bibliotheek Bibliorura gedeeld:
- Pasnummer
- Actief e-booklener (ja/nee)
De Koninklijke Bibliotheek deelt niet met de Bibliotheek Bibliorura welke e-books u heeft geleend.
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Koninklijke Bibliotheek in het kader van de online Bibliotheek, verwijzen we u graag naar de privacyverklaring van de online Bibliotheek.

Wilt u contact met ons opnemen?
Mocht u nog vragen, een klacht of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via privacy@bibliorura.nl. De Bibliotheek Bibliorura heeft geen Functionaris Gegevensbescherming in de zin van de AVG. Wel is er een privacyfunctionaris die bereikbaar is via bovenstaand mailadres.